Cookie Switch

L&Ko BVBA

handesbenamingen het snuisterhuis en snuisterjegezond

Westelsebaan 133
3271 Averbode
vlaams-brabant
BTW BE 0552.672.049

TEL: +32.(0)13/47.00.52

Openingsuren:
Woensdag tot vrijdag: 14u00 - 18u00
Zaterdag: 10u00 - 18u00
zondag: 11u00 - 17u00

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van L&Ko, een bvba met maatschappelijke zetel te bierbeek, BTW BE 0552.672.049, RPR Leuven, (hierna 'L&Ko') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van L&Ko moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door L&Ko aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Opgelet de site van mydoterra,com naar waar we verwijzen voor de olie heeft zijn eigen voorwaarden en daar zullen de prijzen steeds zonder btw getoond worden! 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden L&Ko niet. L&Ko is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. L&Ko is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door L&Ko. L&Ko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 
    • via kredietkaart
    • via bankkaart 
    • via overschrijving op ons belgis KBC rekeningnummer 
    • via paypal

L&Ko is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in belgie en nederland

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant verzonden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op voorwaarde dat alle goederen voorradig zijn. Indien dit niet mogelijk is contacteren we u om eventuele opties te bespreken.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld (binnen de 24u) worden gemeld aan L&Ko.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de L&Ko was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van L&Ko. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van L&Ko te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij L&Ko.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant L&Ko via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan L&Ko heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan L&Ko.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt L&Ko zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal L&Ko alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat L&Ko alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door L&Ko geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

    • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
    • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop L&Ko geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
    • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
    • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
    • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
    • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
    • overeenkomsten waarbij de Klant L&Ko specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
    • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
    • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de L&Ko klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan L&Ko.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant L&Ko zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van L&Ko is bereikbaar via gegevens hierboven vermeld. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover L&Ko beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt L&Ko zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, L&Ko respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan L&Ko , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot L&Ko.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, L&Ko heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
L&Ko houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

L&Ko

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden.
Wij gebruiken enkel Third Party cookies van Facebook en Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven dit gebeurt via een balk bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door L&Ko om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van L&Ko. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan L&Ko bvba
Maatchappelijke zetel:
oude baan 163 3360 bierbeek
Btw Nr : BE 0552.672.049 :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Gebruik essentiële oliën met de nodige kennis en voorzichtigheid. Voor je ze gebruikt, neem de veiligheidsmaatregelen in acht. Informeer jezelf bij verschillende bronnen over de juiste dosering, aantal toepassingen en de juiste toepassingsmethoden of raadpleeg een arts. Niet alle essentiële oliën zijn geschikt om te gebruiken in de diffuser, om op de huid toe te passen of intern te gebruiken. Houd essentiële oliën uit de buurt of handbereik van kinderen, houd ze weg van vlammen, houd ze weg bij slijmvliezen van neus of oren en vermijd ze op kostbare of gevoelige oppervlakten. Wanneer je in behandeling bent van een arts voor een bepaalde aandoening, win eerst zijn/haar advies in voor je essentiële oliën inzet. Alle informatie die op deze website is aangeboden is als richtlijn bedoeld. We kunnen haar juistheid niet garanderen. Zij is gebaseerd op onderzoeken en gegevens waarvan we geloven dat ze betrouwbaar zijn op dit moment. Deze website/pagina/post is informatief van aard en de administrators/beheerders nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud die wordt gedaan. De info op deze website/pagina/post is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten te behandelen, te genezen of te voorkomen. Bij vragen of twijfels, raadpleeg eerst uw behandelend arts of specialist voor je start met essentiële oliën. Elke persoon is anders en de manier waarop je op een bepaald product reageert, kan betekenisvol verschillend zijn dan andere personen. Ik ben geen dokter of medisch geschoolde en ben dus niet bevoegd om diagnosen te stellen of medicatie voor te schrijven. De inhoud op deze website/pagina/post is louter informatief en mag niet dienen of vertrouwd worden om ernstige aandoeningen te behandelen. Bij ernstige gevallen of verwondingen, doe steeds beroep op een gekwalificeerde arts. De reacties en informatie hier gepost door de lezers en administrators van deze website is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Deze disclaimer fungeert als de expliciete afstand van enige aansprakelijkheid van mezelf als een Independent Product Consultant of van dōTERRA als bedrijf. De aangeboden info is niet geëvalueerd door de FDA (Food & Drug Administration) en de voorgestelde producten zijn niet bedoeld om te diagnosticeren of om ziekten te behandelen, genezen of te voorkomen.


Top

©2018 hetsnuisterhuis.be - dameskledij, decoratie, meubels, workshop zilversmeden,workshop doterra etherische olie, workshop zilverklei , workshop lederbewerking - All rights reserved.

Follow Us

Mailing lijst

Vul uw E-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen
Vul een geldig E-mail adres in.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Abonneren
Unsubscribe

©2018 hetsnuisterhuis.be - dameskledij, decoratie, meubels, workshop zilversmeden,workshop doterra etherische olie, workshop zilverklei , workshop lederbewerking - All rights reserved.

eCommerce by CubeCart